Integritetspolicy

Tigercat Industries Inc. and Tigercat AB Integritetspolicy

Senast uppdaterad:

23 augusti 2018

Din integritet är viktig för Tigercat Industries Inc. Och Tigercat AB (den relevanta Tigercat-enhet som hanterar dina data kallas hädanefter ”vår”, ”oss” eller ”vi” i denna policy). Syftet med denna policy (”Integritetspolicy”) är att informera dig om (i) hur Tigercat Industries Inc. samlar in, använder och avslöjar personlig information i enlighet med Kanadas integritetslagar, (ii) hur Tigercat AB som kontoansvarig hanterar dina personuppgifter i enlighet med Europeiska Unionens (”EU”) förordning nr. 2016/679 från 27 april 2016 kallad Allmän förordning om dataskydd (General Data Protection Regulation ”GDPR”), (iii) hur Tigercat Industries Inc. som kontoansvarig hanterar personuppgifter för personer inom EU eller det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EEA”), icke EU-länder i den utsträckning sådan hantering skulle omfattas av GPDR eller den lag som införlivar GDPR i ett EEA-land utanför EU (varje hänvisning till GDPR häri inkluderar en referens till lagen i sådant EEA-land) eftersom det relaterar till (a) erbjudandet av varor eller tjänster till sådana individer eller (b) övervakning av deras beteende inom EU eller relevant EEA-land utanför EU samt (iv) för att informera dig om viktig information gällande din integritet.

Genom att använda en av våra webbplatser som vi väljer att länka till denna Integritetspolicy, eller genom att välja att skicka personlig information till Tigercat, ger du ditt uttryckliga medgivande till alla villkor i denna Integritetspolicy i de syften som tillåts enligt Kanadensisk integritetslagstiftning. Om du inte accepterar något eller några av villkoren i denna Integritetspolicy ska du inte använda våra webbplatser eller skicka någon personlig information till Tigercat.

Tigercat förbehåller sig rätten att när som helst ändra denna Integritetspolicy. Vi kommer att meddela alla sådana ändringar av Integritetspolicyn på den här sidan och vi kommer att ange det datum på Integritetspolicyn senast ändrades. Din fortsatta åtkomst till och/eller användning av våra webbplatser eller tillhandahållande av personlig information efter en sådan ändring utgör ditt godkännande av, och medgivande till, denna ändrade Integritetspolicy i de syften som tillåts enligt Kanadensisk integritetslagstiftning, såsom tillämpligt. Läs denna Integritetspolicy regelbundet så att du vet vilken personlig information vi samlar in, hur vi använder den och med vilka vi kan komma att dela den.

Personlig information

Personlig information (såsom denna term definieras enligt Kanadensiska integritetslagar) eller personuppgifter (såsom denna term definieras enligt GDPR) är all information om dig som identifierbar individ. Personlig information eller personuppgifter inkluderar inte information om företag eller andra juridiska enheter som inte är individer, såsom en företagsadress, företagets e-postadress, företagets telefonnummer eller faxnummer (undantaget de som går direkt till en person i företaget). I denna Integritetspolicy kommer termerna ”personlig information” och ”personuppgifter” användas med samma betydelse även om den senare har en lite större omfattning.

Hur vi samlar in personlig information

Som befintlig eller potentiell användare av Tigercat-produkter finns det många sätt på vilka vi kan inhämta personlig information om dig. Detta inkluderar, men är inte begränsat till, följande metoder:

 •  När du kontaktar vår personal eller en auktoriserad Tigercat-återförsäljare för att be om information om Tigercat-produkter du kan vara intresserad av (inkluderat, men inte begränsat till, telefon, fax, traditionell post och e-post).
 • När du ingår ett inköps-, hyres- eller leasingavtal med en auktoriserad Tigercat-återförsäljare.
 • När en auktoriserad Tigercat-återförsäljare utför service på din maskin.
 • När du köper delar från en auktoriserad Tigercat-återförsäljare.
 •  Om du deltar i en Tigercat-undersökning, -tävling eller -kampanj.
 • När du kontaktar oss med en fråga, inklusive en fråga gällande våra produkter, eller kontaktar oss i annat syfte, inklusive när du använder funktionen ”Fråga en expert” på vår webbplats.
 • När du genomför vår garantiregistreringsprocess.
 • Om du prenumererar för att få kommunikation från oss, inklusive vår tidning Between the Branches.
 • Når du på annat sätt väljer att tillhandahålla oss med personlig information.

Vilken information samlar vi in?

Under de olika typer av kontakter som togs upp i föregående stycke kan vi samla in några eller alla av följande uppgifter:

 • Ditt namn, adress, telefonnummer, e-postadress och faxnummer.
 • Information som du tillhandahåller oss eller som vi tillhandahålls vid registrering av ett konto, såsom ditt användarnamn och lösenordet till ditt Tigercat-konto.
 • Information gällande ditt yrke och de biografiska data du önskar tillhandahålla oss.
 • Information om ditt företag (t.ex. antal anställda, terräng som oftast gäller, arter, ålder och storlek på timmer, beskrivning av avverkningsmetod och typ av verksamhet).
 • Information om din befintliga utrustning och eventuell inbyteshandel.
 • Detaljer gällande din maskin, inklusive dess servicehistorik och garantistatus och den återförsäljare du har kontakt med.
 • Information gällande dina preferenser, exempelvis om du vill bli kontaktad av oss och
 • Övrig information du vill tillhandahålla oss.

Hur och på vilken rättslig grund använder och hanterar vi din personliga information?

Den personliga information vi samlar in kan användas eller på annat sätt hanteras i det syfte för vilket den inhämtades, såsom anges i denna Integritetspolicy, eller i andra syften som avslöjas för dig och du ger ditt medgivande till då Kanadensisk integritetslagstiftning eller en av de juridiska grunderna som framförs i GPDR gäller.  Exempelvis kan vi använda din personliga information i följande syfte, då GDPR gäller, med en av följande juridiska grunder:

Syfte Juridisk grund enligt GDPR
att driva vår webbplats i enlighet med dess regler och villkor, inklusive alla ”Fråga en expert”-funktioner som låter dig skicka ditt namn, din e-postadress och ditt telefonnummer, medgivande för att installera cookies på din enhet och, annars, vårt legitima intresse
att underlätta, slutföra eller bekräfta ett avtal som du väljer att ingå med oss,

 

Hanteringen är nödvändig antingen för att vidta steg på din begäran innan ett avtal ingås mellan oss och dig som individ eller för funktionen hos sådant kontrakt (om detta misslyckas är det omöjligt för oss att ingå ett sådant avtal från första början) eller (om hanteringen inte krävs i detta syfte utan endast är till hjälp eller om kontraktet är med ett företag och den berörda individen endast representerar det berörda företaget) vårt legitima intresse
 att tillhandahålla produkter och tjänster till dig såsom, men inte begränsat till, påminnelsemeddelanden om att ditt fordon behöver service,

 

hanteringen är nödvändig antingen för att vidta steg på din begäran innan ett avtal ingås mellan oss och dig som individ eller för funktionen hos sådant kontrakt (om detta misslyckas är det omöjligt för oss att ingå ett sådant avtal från första början) eller (om hanteringen inte krävs i detta syfte utan endast är till hjälp eller om kontraktet är med ett företag och den berörda individen endast representerar det berörda företaget) vårt legitima intresse
 att svara på dina frågor eller förfrågningar eller något utövande av dina rättigheter enligt GDPR vårt legitima intresse
att administrera ditt garantiprogram hanteringen är nödvändig antingen för att vidta steg på din begäran innan ett avtal ingås mellan oss och dig som individ eller för funktionen hos sådant kontrakt (om detta misslyckas är det omöjligt för oss att ingå ett sådant avtal från första början) eller (om hanteringen inte krävs i detta syfte utan endast är till hjälp eller om kontraktet är med ett företag och den berörda individen endast representerar det berörda företaget) vårt legitima intresse
att hjälpa din auktoriserade Tigercat-återförsäljare samt leverantörer av produkter eller tjänster som rör din maskin, dina finansinstitut eller finansagenturer, din försäkringsagent eller ditt försäkringsbolag och företag som tillhandahåller eller försäkrar garantier som rör din maskin vårt och deras legitima intresse
att utföra marknadsundersökningar och frågeformulär vårt legitima intresse
att utföra marknadsföringsaktiviteter, inklusive tävlingar, vårt legitima intresse
att förbättra våra produkter, tjänster och vår webbplats, vårt legitima intresse
att tillhandahålla dig med begärd information såsom vår tidning Between the Branches, vårt legitima intresse
att bekräfta med dig om den information vi innehar gällande dig är korrekt, vårt och ditt legitima intresse
att skicka informations- eller marknadsföringskommunikation som du har accepterat att motta, såsom information om produkter och tjänster som vi har att erbjuda och som vi tror kan vara intressanta för dig (såsom vårt nyhetsbrev, produktsupportbulletiner och produktlitteratur), medgivande då vi skickar elektroniska marknadsföringsmeddelanden direkt till slutanvändare som är faktiska personer och denna kommunikation inte rör produkter och tjänster som liknar de som säljs av samma Tigercat-enhet till denna slutanvändare; under alla omständigheter vårt legitima intresse
att koordinera aktiviteter för våra närstående företag, vårt legitima intresse
att tillhandahålla relevant information till investerare i och utlånare till våra företag och deras verksamheter (inklusive ifall vi tilldelar eller ger säkerhet för våra kundfordringar), vårt legitima intresse
att försvara våra rättigheter i domstol vårt legitima intresse
att tillhandahålla information som vi är skyldiga att tillhandahålla myndigheter vår lagliga skyldighet
att utföra alla andra syften som avslöjas för dig och till vilka du ger ditt medgivande eller som har annan juridisk grund som erkänns av GDPR (eller den lag som införlivar GDPR i ett EFA-land utanför EU) när så är tillämpligt, kan variera
att utföra alla andra syften som lagen tillåter eller kräver, såsom att informera dig om ett återkallande som kan påverka dig, vår lagliga skyldighet
att (i) skapa aggregerade, anonymiserade datauppsättningar; och (ii) sammanställa statistisk och annan information rörande din Tigercat-utrustning och använda sådan information i aggregerat format för säkerhet och driftshantering, att skapa statistiska analyser, förbättra och förstärka våra produkter och tjänster och i forsknings- och utvecklingssyfte. vårt legitima intresse

Personlig information som vi samlar in kan också kombineras med information du har tillhandahållit oss genom andra källor såsom per telefon och telematikdata (se nedan).

Ibland delar vi personlig information med andra

Vi säljer aldrig din information till någon tredje part. Vi kan dela delar av eller all din personliga information med våra närstående bolag (i syftet att ta strategiska beslut på gruppnivå) samt auktoriserade Tigercat-distributörer och leverantörer av produkter och tjänster rörande din maskin, finansinstitut eller finansagenturer, din försäkringsagent eller ditt försäkringsbolag och företag som tillhandahåller eller försäkrar garantier som rör din maskin, industristatistikagenturer.

Vi kan också avslöja din personliga information när så krävs för att tillämpa våra lagliga rättigheter, försvara rättsanspråk och om lagen så kräver lämna ut information till domstolar, polis, brottsbekämpande organ eller regleringsmyndigheter, till relevanta myndigheter och mer allmänt när lagen så tillåter.

Din personliga information kan också skickas till tredjepartsleverantörer i syfte att hjälpa oss i de syften som beskrivs i denna Integritetspolicy. Detta kan exempelvis inkludera tjänsteleverantörer som (inklusive, men inte begränsat till): grafiska produktionsbyråer, postkontor och branschförlag, tjänsteleverantörer som hjälper oss med hantering eller lagring av data, advokater eller auktoriserade revisorer.

Vi förbehåller oss rätten att överföra all personlig information vi har om vi sammanslås med eller köps upp av en tredje part eller om en sådan transaktion skulle föreslås samt, mer allmänt, till investerare i och utlånare till våra företag och deras verksamheter (inklusive ifall vi tilldelar eller ger säkerhet för våra kundfordringar). Vi kan också använda, eller avslöja personlig information till tredje part, om vi har anledning att tro att användning eller avslöjande av sådan information är nödvändig för att: (i) utreda eventuella lagbrott; (ii) identifiera, kontakta eller vidta lagliga åtgärder mot någon vi tror bryter mot ett avtal de har med oss; (iii) utreda säkerhetsöverträdelser eller samarbeta med myndigheter i ett rättsärende; eller (iv) för att skydda våra rättigheter, vår säkerhet eller egendom. Slutligen kan vi avslöja din personliga information i något syfte som du ger ditt medgivande till eller som är baserat på någon annan rättslig grund som tillåts enligt GDPR när detta är tillämpligt.
Sådana närstående företag, tredjeparts-tjänsteleverantörer och andra personer till vilka vi överför personuppgifter kan vara enheter verksamma i Andorra, Argentina, Färöarna, Guernsey, Israel, Isle of Man, Jersey, Nya Zeeland, Schweiz eller Uruguay, enheter som är Privacy Shield-ackrediterade organisationer verksamma i USA eller företag i Kanada, varvid överföringar kommer att vara baserade på GDPR:s syften enligt EU-kommissionens beslut om ändamålsenlighet i enlighet med direktiv 95/46/EC vilket åberopas i artikel 45 i GDPR. Om en tredjeparts-tjänsteleverantör är stationerad i USA och inte är en Privacy Shield-ackrediterad organisation, eller i ett land där det inte finns något sådant beslut om ändamålsenlighet, kommer vi säkerställa att den relevanta enheten har ingått i ett dataöverföringsavtal som innehåller klausuler som erbjuder ett tillräckligt skydd enligt EU-kommissionen, har antagit bindande företagsregler eller har tillämpat andra lämpliga säkerhetsåtgärder i enlighet med artikel 46 i GDPR eller att ett undantag gäller enligt artikel 49 i GDPR; i händelse av överföringar baserade på tillräckliga säkerhetsåtgärder enligt artikel 46 eller 47 i GDPR, eller baserat på ett undantag såsom hänvisas i underparagraf två i artikel 49(1) i GDPR, kan du kontakta oss och få en kopia av relevanta tillräckliga eller lämpliga säkerhetsåtgärder.

Hur samlar vi in, använder och avslöjar telematikdata?

Om du använder en produkt som samlar in telematikdata, och du har skrivit ett telematikavtal med oss, kan vi samla in telematikdata i enlighet med detta telematikavtal. I enlighet med och utan att begränsa telematikavtalet kan sådana data inkludera information om din produkt såsom dess driftstid, användningstider, driftsdata, prestandadata, motorövervakningsdata (t.ex. bränsleförbrukning, motortimmar, tekniska motorparametrar, osv.), utrustningens prestandaparametrar (t.ex. det hydrauliska systemets prestanda, användning av olika utrustningsfunktioner, körsträcka, osv.), information om telematiksystemet (t.ex. använd datamängd, signalprestanda, programvaruversioner, osv.), utrustningens geografiska position, förarens identifikation, utrustningens interna varningar och/eller larm, loggar över accepterande och/eller avstängda larm av föraren, tidsstämplar, tid då utrustningen utförde sina funktioner över inställbara trösklar, utrustningens driftsstopp, tid då utrustningen går på tomgång, tid då utrustningen är offline, annan platsinformation för utrustningen, altitud, utrustningens prestanda, diagnostik och felkoder och andra data gällande användning och drift av vår produkt (kollektivt ”telematikdata”).

Vi kan använda telematikdata i enlighet med det telematikavtal vi har ingått. I enlighet med och utan att begränsa telematikavtalet kan vi använda sådana data för att förstå alla aspekter gällande användning och drift av din Tigercat-utrustning, uppdatera programvara, hjälpa till att underlätta underhåll och reparationer av din Tigercat-utrustning, fjärrservice, ändra eller uppgradera prestandan hos din Tigercat-utrustning, sammanslå och undersöka all insamlad information med liknande information från andra prenumeranter, skapa rapporter till tillsynsmyndigheter och brottsförebyggande organ baserat på denna samlade information, övervaka och optimera underhållet och servicen för din Tigercat-utrustning, göra det möjligt för Tigercat och dess tjänsteleverantörer att förbättra eller utveckla produkter och tjänster, eller komponenter av dem, identifiera nya användningstyper för Tigercat-utrustningen och erbjuda dig produkter och/eller tjänster.

I den grad vår hantering av telematikdata lyder under GDPR informerar vi dig att denna hantering är baserad på våra legitima intressen om inte telematikavtalet ingåtts med en individ och hanteringen av telematikdata är nödvändig för uppfyllande av detta kontrakt och vilken den rättsliga grunden i så fall är för uppfyllandet av sådant kontrakt. Vi kan också skicka telematikdata till närstående företag och tredje part på det sätt som anges ovan.

Hur samlar vi in information via cookies och med andra elektroniska medel?

När du besöker någon av våra webbplatser kan vi samla in data som din webbläsare eller internetleverantör automatiskt skickar till oss. Denna information kan inkludera ditt domännamn och din numeriska IP-adress. Vi kan också samla in annan information (såsom vilken typ av webbläsare du använder, vilka sidor du besöker, hur lång tid du tillbringar på vår webbplats och vilka filer du begär). Vi använder denna information för att bättre förstå hur användare använder och interagerar med våra webbplatser och för att förbättra våra webbplatser. Den mängd information som skickas av din webbläsare beror på dina webbläsarinställningar. Se de instruktioner som tillhandahålls av din webbläsare om du vill veta mer om den information den skickar till de webbplatser du besöker eller hur du kan ändra och begränsa detta.

Vi kan använda en funktion kallad en ”cookie” på din webbläsare och/eller andra liknande enheter. Cookies är små filer som din webbläsare placerar på din dators eller enhets hårddisk. De används av flera olika anledningar, såsom att spåra klickflöden och belastningsbalansering. Information som spåras genom dessa mekanismer kan inkludera, men är inte begränsade till: (i) din IP-adress; (ii) vilket typ av webbläsare och operativsystem som används; och (iii) de sidor på webbplatsen som besöks.

Vi kan använda både sessionscookies och beständiga cookies. En sessionscookie är en tillfällig fil som endast är aktiv när du är på webbplatsen och raderas när du stänger webbläsaren. Till skillnad från en sessionscookie tas en beständig cookie inte bort när du stänger webbläsaren och blir kvar på din enhet. Vi använder cookies för att identifiera när du återvänder till vår webbplats, spara inloggningsuppgifter (förutom lösenord), spåra användningsstatistik och lagra dina inställningar. Vi använder också trafiklogg-cookies för att identifiera vilka sidor som används. Detta hjälper oss att analysera data om trafiken på webbplatsen och göra vår webbplats bättre för att skräddarsy den efter våra kunders behov. Vi använder endast denna information för statistisk analys och dessa data tas sedan bort från systemet, men då och då kan vi använda denna information för att köra en annonskampanj online för ommarknadsföring/ominriktning. Tabellerna nedan förklarar mer exakt vilka cookies vi använder, och varför, samt deras varaktighet (alla strängt nödvändiga cookies kanske inte visas).

Utvecklare Namn Syfte Varaktighet
Universal Analytics (Google) _utma
_utmb
_utmc
_utmv
_utmz
Dessa cookies används för att samla information om hur besökare använder vår webbplats. Vi använder denna information för att sammanställa rapporter och hjälpa oss att förbättra webbplatsen. Dessa cookies samlar anonym information, inklusive antalet besökare på webbplatsen och bloggen, hur användarna kom till webbplatsen och vilka sidor de besökt.

Läs Googles översikt om integritet och datasäkerhet (https://support.google.com/analytics/answer/6004245)

längsta period 2 år.

 

YouTube-cookies PREF*

VSC*

VISITOR_INFO1_LIVE*

remote_sid*

Vi bäddar in videor från vår officiella YouTube-kanal och använder YouTubes förstärkta integritetsläge. Detta läge kan lägga en cookie i din dator när du klickar på YouTube-videospelaren, men YouTube kommer inte att lagra någon personligt identifierbar cookie-information för uppspelning av inbäddade videor när det förstärkta integritetsläget använd.

Läs mer på YouTubes informationssida om att bädda in videor. (http://www.google.com/support/youtube/bin/answer.py?hl=en-GB&answer=171780)

PREF – * Förfaller efter åtta månader

VSC – * förfaller när du avslutar din session

VISITOR_INFO1_LIVE – *förfaller efter åtta månader

remote_sid – * förfaller när du avslutar din session

Hotjar-cookie _hjClosedSurveyInvites Denna cookie används när en användare interagerar med en modal popupruta med en inbjudan till en undersökning. Den används för att säkerställa att samma inbjudan inte visas igen om den redan har visats. 1 år
Hotjar-cookie _hjDonePolls Denna cookie används när en användare deltar i en omröstning som använder widgeten Feedback Poll. Den används för att säkerställa att samma omröstning inte visas igen om den redan har fyllts i. 1 år
Hotjar-cookie _hjMinimizedPolls Denna cookie används när en användare minimerar widgeten Feedback Poll. Den används för att säkerställa att widgeten förblir minimerad när besökaren navigerar på webbplatsen. 1 år
Hotjar-cookie _hjDoneTestersWidgets Denna cookie används när en användare skickar sin information widgeten Recruit User Testers. Den används för att säkerställa att samma formulär inte visas igen om den redan har fyllts i. 1 år
Hotjar-cookie _hjMinimizedTestersWidgets Denna cookie används när en användare minimerar widgeten Recruit User Testers. Den används för att säkerställa att widgeten förblir minimerad när besökaren navigerar på webbplatsen. 1 år
Hotjar-cookie _hjIncludedInSample Denna sessionscookie används för att låta oss veta om en användare är inkluderad i det urval som används för att skapa marknadsföringskanaler. 1 år

Vi använder Google Analytics, vilka använder cookies och liknande tekniker för att samla in och analysera information om användandet av vår webbplats och rapporterar om aktiviteter och trender, inklusive genom insamlandet och användandet av din IP-adress. Denna tjänst kan också samla in information gällande användningen av andra webbplatser, appar och onlineresurser. Du kan läsa om Googles tillvägagångssätt genom att gå till google.com/policies/privacy/partners, och välja bort dem genom att ladda ned Google Analytics webbläsartillägg för bortval som finns på tools.google.com/dlpage/gaoptout.
Din webbläsare ger dig alternativet att inte acceptera cookies – vi har infogat länkar till de mest använda webbläsarna nedan.

Google Chrome (https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en)
Microsoft Edge (https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy)
Mozilla Firefox (https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences)
Microsoft Internet Explorer (https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies)
Opera (https://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/)
Apple Safari (https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=en_US)

Om du ställer in din webbläsare så att den inte accepterar cookies försämrar i allmänhet webbläsarens prestanda och kommer att påverka din upplevelse negativt när du använder våra webbplatser, därför råder vi dig att enbart blockera sådana cookies som används i syften du inte godkänner.

När du skapar ett konto hos oss kan vi samla in data rörande användningen av ditt konto, inklusive alla relaterade data och all relaterad information, inklusive men inte begränsat till statistisk information genom loggning av IP-adresser, webbläsartyp, operativsystem, refererande/avslutande sida och datum-/tidsstämpel i olika syften, inklusive men inte begränsat till forskning, annonsering, kundupplevelsetester och tillbörlig kontroll.

Säkerheten för din personliga information är viktig för oss

Säkerheten för din personliga information är viktig för oss. Vi skyddar din personliga information genom att upprätthålla fysiska, organisatoriska och teknologiska säkerhetsåtgärder avsedda att skydda mot obehörig användning, avslöjande och åtkomst. Personlig information kan kommas åt av personer inom vår organisation, eller tjänsteleverantörer från tredje part, som kan behöva sådan information för att utföra de uppgifter som beskrivs i denna Integritetspolicy, eller i andra syften som tillämplig lag tillåter eller kräver. Personlig information som vi samlar in hanteras från Tigercat Industries Inc:s kontor i Brantford, Ontario, Kanada och Tigercat AB:s kontor i Hede, Sverige.
Trots att vi har vidtagit åtgärder för att skydda våra webbplatser, datorsystem och all personlig information som vi har samlat in, från obehörig användning, åtkomst, avslöjande, felaktig användning, ändring eller förstörelse så utgör inga säkerhetsåtgärder ett fullständigt skydd. Vi kan inte säkerställa eller garantera säkerheten för någon information du tillhandahåller oss.
Delar av eller all information vi har samlat in kan lagras på en server som ligger utanför jurisdiktionen där du är bosatt, inklusive i USA, där dataskyddslagarna kan skilja sig från den jurisdiktion där du är bosatt. Detta kan resultera i att din information kan komma att begäras ut av myndigheter, domstolar eller brottsförebyggande organ i dessa jurisdiktioner i enlighet med lagen i dessa jurisdiktioner.  I enlighet med tillämpliga lagar i sådana andra jurisdiktioner kommer vi att vidta rimliga åtgärder för att säkerställa att tillräckligt skydd finns på plats för att kräva att datahanteraren i det landet upprätthåller skyddet av personlig information, inklusive lämpliga säkerhetsåtgärder som krävs enligt GDPR (såsom sammanfattats ovan) när tillämpligt.

Hur länge använder vi din personliga information?

Vi kommer att använda din personliga information så länge vi har anledning att tro att du arbetar inom eller kan ha ett intresse av skogsavverkning och produktion eller att vi och ditt företag har en avtalsrelation, och i enlighet med vår rätt att arkivera personlig information så länge en fristperiod som rör en potentiell dispyt för vilken den skulle vara relevant inte har förfallit. Vi kommer att sluta använda din personliga information: i) när vi har fått ett skriftligt meddelande från dig om att du inte längre arbetar med eller har något intresse av skogsavverkningsbranschen, ii) om vi tror att din personliga information är felaktig och den personliga information vi har fått inte är uppdaterad, eller iii) om du tar tillbaka ditt medgivande till vår användning av din information och vi inte har rättslig grund att använda denna personliga information.

I den grad relevant hantering styrs av GDPR tillhandahåller tabellen nedan detaljer om hur länge vi kommer att hantera dina data:

Personuppgifter Lagringsperiod
Google analysdata Vi upprätthåller en logg över visningar av vår webbplats eller (genom kodade beacons) e-postmeddelanden av en webbläsare identifierad av dess cookies unika identifierare – tillsammans med eventuell information om datum, tid, typ av enhet som används, operativsystemsversion, webbläsartyp och version, språkinställningar och mobil nätverksinformation – i max [13 månader] innan data anonymiseras. Faktiska cookies förfaller såsom anges ovan.
Personuppgifter rörande utförande, prestanda, ändring och avslutande av kontrakt mellan oss och dig eller det företag du representerar, inklusive alla telematikavtal Vi kommer att arkivera dessa data under året som följer efter avtalsperiodens slut och kommer att radera dessa arkiv under året som följer efter tidsgränsen för bevarande av sådana data beträffande dispyter för vilka sådana data kan vara relevanta eller, om domstolsförhandlingar fortfarande pågår på detta datum, året efter slutlig förlikning i sådant rättsfall.
Information från förfrågningar Tills förfrågan har slutförts och inga svar har mottagits på 3 år. Om du är en befintlig eller tidigare kund kan dock denna förfrågan läggas till i övrig information vi har om dig som nuvarande eller tidigare kund och hålls under samma villkor som övriga data gällande utförande, prestation, ändring och avslutande av avtal.
Personuppgifter som samlas in vid registrering för nyhetsbrev via e-post 3 år från registreringen till vårt nyhetsbrev eller ditt senaste köp eller annan kontakt (eller tills du säger ifrån att du inte längre önskar få nyhetsbrev via e-post).
Data rörande utövande av en rättighet enligt GDPR Vi kan arkivera denna information och radera den året efter tillämplig avslutad fristperiod för att inte riskera att anklagas för att inte uppfylla denna rättighet.

Vad kan du göra om du vill begränsa användningen av din personliga information?

Vid köp av våra produkter är det mesta av den personliga information vi samlar in är nödvändig för att vi skall kunna tillhandahålla produkter och tjänster som har med maskinen att göra.
Om du får e-postmeddelanden eller SMS med reklam från oss och inte längre önskar få dessa meddelanden kan du säga upp prenumerationen genom att använda avprenumerationsfunktionen i dessa meddelanden.  Om du inte vill att vi skall lämna ut eller använda din personliga information i andra syften, enligt beskrivningen ovan, ber vi att du kontaktar vår integritetsansvarige (enligt beskrivningen ovan) skriftligt, varefter vi gärna diskuterar med dig hur vi kan begränsa insamling, användning eller utlämnande av din personliga information. Detta motsvarar ett exempel på utövandet av invändningsrätten enligt GDPR.

Du kan kräva åtkomst till eller korrigering av din personliga information

Du har rätt till åtkomst till den personliga information vi har om dig och att begära att personlig information, som du tror är felaktig, korrigeras, både enligt Kanadas integritetslagar och GDPR. Om du vill få tillgång till din personliga information skall du kontakta vår integritetsansvarige (enligt beskrivningen nedan) skriftligen. Notera att i vissa fall kanske vi inte kan ge dig åtkomst till viss personlig information under vissa omständigheter, exempelvis om den innehåller information om andra personer, eller av lagliga skäl.  Vi kan kräva att du bevisar din identitet innan vi ger dig åtkomst till din personliga information.

Andra rättigheter enligt GDPR

Där GDPR gäller måste vi också informera dig som berörd person om dina övriga rättigheter enligt GDPR:

 • rätt till radering;
 • rätt till begränsad hantering av dina personuppgifter;
 • rätt att invända mot hantering av dina personuppgifter;
 • rätt att överföra data till en annan registeransvarig;
 • rätt att dra tillbaka medgivande;
 • rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet.

Dessa rättigheter förklaras mer detaljerat nedan, men om du har några kommentarer, frågor eller klagomål gällande vår användning av dina personuppgifter, kontakta oss.  Vi kommer att svara på alla rättigheter du utövar inom en månad efter att ha tagit emot din begäran, om din begäran inte är särskilt komplex och om så är fallet svarar vi inom tre månader.

Rätt till radering

Där GDPR gäller kan du be oss att radera dina personuppgifter när:

 • du inte anser att vi behöver dina data för att hantera dem i de syften som framförs i detta integritetsmeddelande;
 • du har givit oss ditt medgivande att hantera dina data, du återkallar detta medgivande och vi inte lagligen kan hantera dina data på annat sätt;
 • du invänder mot vår hantering och vi har inget legitimt intresse som innebär att vi kan fortsätta att hantera dina data; eller
 • dina data olagligt har hanterats eller har inte raderats när de skulle.

Du kan inte be oss att radera data i den utsträckning de är nödvändiga för etablerandet, utövandet eller försvaret av rättsanspråk.

Rätt till begränsad hantering av personuppgifter

Där GDPR gäller kan du begära att vi stoppar hanteringen av dina personuppgifter tillfälligt om:

 •  du inte tror att dina uppgifter är korrekta. Vi kommer att återuppta hanteringen när vi har kontrollerat om dina uppgifter är korrekta;
 • hanteringen är olaglig men du inte vill att vi ska radera dina data;
 • vi inte längre behöver dina personuppgifter för vår hantering, men du behöver uppgifterna för att etablera, utöva eller försvara rättsanspråk; eller
 • du har invänt mot hanteringen eftersom du anser att dina intressen skulle åsidosätta våra legitima intressen.

Rätt att invända mot hantering av dina personuppgifter

Där GDPR gäller kan du invända mot att vi hanterar dina personuppgifter då vi förlitar oss på vår rättsliga grund för hanteringen.

Om du invänder mot att vi hanterar dina personuppgifter i direkt marknadsföringssyfte måste vi stoppa hanteringen i detta syfte så snart vi har mottagit din invändning.

Om du invänder mot att vi hanterar dina personuppgifter i annat syfte måste vi påvisa övertygande orsak för att fortsätta.

Elektroniska kopior av dina personuppgifter (dataportabilitet)

Där GDPR gäller kan du begära en elektronisk kopia av dina personuppgifter, om sådana finns, som vi innehar elektroniskt och vilka vi hanterar när vi har ingått i ett avtal med dig. Du kan också begära att denna elektroniska kopia överförs direkt till en annan kontoansvarig när så är tekniskt genomförbart.

Rätt att dra tillbaka medgivande

Där GDPR gäller kan du, i de fall då data hanteras med ditt medgivande, när som helst dra tillbaka ditt medgivande och vi kommer då att upphöra med denna hantering om den inte görs baserad på annan rättslig grund (utan att påverka lagligheten av hanteringen baserad på ditt medgivande före tillbakadragandet).

Rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet

Det är viktigt att du läser detta integritetsmeddelande noga och, om du anser att vi inte har hanterat dina data i enlighet med detta meddelande, informerar oss om detta så snart som möjligt. Du kan också klaga hos svenska dataskyddsmyndigheten eller annan kompetent tillsynsmyndighet.

Barn

Vi samlar inte medvetet in personlig information från barn. Om ett barn redan har tillhandahållit oss med personlig information kan barnets föräldrar eller vårdnadshavare kontakta oss i syfte att radera denna information.

Tredjepartsplatser

Vår webbplats kan innehålla länkar till andra webbplatser från tredje part. Dessa andra webbplatser kan ha sina egna integritetspolicyer och regler och villkor som inte styrs av denna integritetspolicy. Vi är inte ansvariga för integritetsförfaranden eller innehåll på någon webbplats som ägs och drivs av en tredje part. Andra webbplatser kan samla in och behandla information på andra sätt, så vi uppmanar dig att noga läsa integritetspolicyn för varje webbplats du besöker.  Inga länkar från våra webbplatser till andra webbplatser, eller referenser till produkter, tjänster eller publikationer andra än de från Tigercat, innebär stöd för eller godkännande av sådana webbplatser, produkter, tjänster eller publikationer från oss.

Vem kontaktar du om du har några frågor eller problem?

Om du vill diskutera denna integritetspolicy närmare är du välkommen att kontakta vår integritetsansvariga både för Tigercat Industries Inc. och Tigercat AB.

Integritetsansvarig

Tel: +1 519-620-0400 ankn. 6396
e-post: privacy@tigercat.com
Tigercat Industries Inc.
Attn: Privacy Officer
54 Morton Ave East
Brantford, ON N3R 7J5
CANADA

Då det gäller GDPR är Tigercat AB representant för Tigercat Industries Inc. Inom EU och deras kontaktuppgifter är följande:
TIGERCAT AB
INGER GRANNES VÄG 85, 840 93
HEDE, SVERIGE
privacy@tigercat.se