BATTERILIV OCH UNDERHÅLL

De batterier som driver våra fordon är något vi ägnar väldigt lite tanke åt, åtminstone fram till det fruktade ögonblicket när vi vrider på nyckeln och motorn inte startar.

– Rick Routliffe, servicerepresentant

Tidigare var det vanligt att utföra rutinunderhåll på fordonsbatterier för att de skulle prestera optimalt. Idag marknadsförs batterier som underhållsfria, men är de verkligen det? Även om dagens batterier inte kräver samma underhåll som de behövde förr så finns det vissa saker som kan göra livet enklare för dig och ditt batteri.

Batteriets yta ska alltid hållas ren och torr. Olika typer av skräp som samlas på batteriets ovansida kan vara ledande. De kan skapa en väg som låter strömmen flöda. detta kan göra att batteriet laddas ur. Fukt, ofta orsakad av kondensation, förstärker detta problem.

Batteripolerna måste hållas rena och åtdragna. Smutsiga eller lösa kopplingar leder inte el och kan göra det svårt att starta motorn och batterierna laddas inte helt. Korrosion på batteripolerna är ofta ett tecken på förlust av elektrolyt p.g.a. överdriven avluftning, troligen ett resultat av överladdning.

Tigercatmaskiner som använder 24 volts har två seriekopplade batterier. När dessa batterier byts, byt då båda samtidigt. De ska vara fulladdade och måste ha praktiskt taget samma spänning med maximalt 0,3 volts skillnad mellan dem. Detta säkerställer bästa möjliga livslängd för batterierna.

Våtcell eller AGM

Detf inns två typer av batterier som används i Tigercat maskiner, beroende på maskinens användningsområde, modell och design: påfyllningsbara (våtcell) och glasfiberseparatorer (AGM). För underhåll och laddning är det viktigt att veta vilken typ av batteri din maskin innehåller. Även om flödesbatterier ofta har borttagbara lock på ovansidan är det inte alltid fallet. Kolla alltid om det står våtcell eller AGM på etiketten eller kolla upp batteriets modellnummer online för att vara säker.

Elektrolytledande flödesbatterier innehåller en blandning av svavelsyra och vatten som kallas elektrolyt. Denna elektrolyt fungerar som ett kemiskt medium som möjliggör ett flöde av ström mellan de positiva och de negativa plattorna i batteriet. Vid normal drift kan en del av vattnet i elektrolyten försvinna p.g.a. ventilation. P.g.a. detta var det tidigare vanligt att tillsätta destillerat eller avmineraliserat vatten till battericellerna så att elektrolyten fylldes på. Nu för tiden tillverkas batterierna med ett överskott av elektrolyt och det är inte längre nödvändigt att fylla på dem.

För mycket elektrolyt kan dock försvinna om ventiltätningar inte håller helt tätt p.g.a. ålder eller överladdning. Detta kan leda till att delar av plattorna blir torra. Plattor som är torra fungerar inte längre elektriskt. Detta är ett förhållande som inte går att åtgärda och leder till att batteriets kapacitet minskar.

När en cell i ett syrabatteri laddas ur sker en kemisk reaktion mellan ledningen i plattorna och elektrolyten. Den reaktionen skapar ledande sulfat och vatten. Den ledande sulfaten samlas på plattorna i batteriet. Vid denna tidpunkt är sulfatet mjukt. När batteriet laddas korrekt omvänds den kemiska reaktionen och det ledande sulfatet och vattnet omvandlas åter till ledande och syra. Dock kan problem uppstå om batteriet lämnas urladdat under en längre tid eller om batteriet överladdas vid omladdning.

När ett batteri lämnas urladdat under en tid eller om batteriet inte är tillräckligt laddat under drift börjar det ledande sulfatet att hårdna och bilda kristaller på plattorna. De hårda sulfatkristallerna kommer påverka omladdningen av batterierna och när de fortsätter att öka deformerar eller t.o.m. spräcker de plattorna vilket leder till att batteriet förstörs. Permanent sulfatering sägs uppstå om batteriet lämnas urladdat eller har låg laddning under flera veckor eller månader, men det är alltid bäst för batteriets hälsa att ladda ett urladdat batteri så fort som möjligt.

överladdning av ett batteri gör att vattnet i elektrolyten separerar och blir till väte och syre. Detta kallas ofta “gasbildning” och dessa gaser försvinner ut genom ventilerna på varje cell. Väte är extremt explosivt. Laddning ska därför alltid ske på väl ventilerade platser där gaserna kan skingras.

Ladda våtcellsbatterier

Laddning av ett batteri är en process där man ersätter den energi som har förbrukats. Detta bör göras så snart som möjligt för att undvika förhårdnat sulfat som leder till sämre kapacitet och förkortad livslängd.

Generatorn i din maskin fungerar bra för att underhålla batterierna så länge de inte är kraftigt urladdade, eftersom generatorn då har en tendens att överladda batterierna. Överladdning, tillsammans med sulfatering, är de ledande orsakerna till ett förkortat batteriliv.

”Överladdning av ett batteri gör att vattnet i elektrolyten separeras till väte och syre. Detta kallas ofta “gasbildning” och dessa gaser försvinner ut genom ventilerna på varje cell. Väte är extremt explosivt. Laddning ska därför alltid ske på väl ventilerade platser där gaserna kan skingras.”

Det bör noteras att ett genomsnittligt startbatteri endast har ca. tio djupa urladdningscykler i sig om det laddas med hjälp av fordonets generator. Således bör ett kraftigt urladdat batteri helst laddas genom en föreskriven trestegsprocess som tar fjorton till sexton timmar att genomföra när den görs korrekt:

 1. Konstant ström-/konstant spänningsladdning (CC/CV), även kallad bulkladdning. Så mycket som 70-80 % av batteriets kapacitet ersätts under de första fem till åtta timmarna vid maximal ström- och spänningskapacitet hos laddaren.
 2. Absorptionsladdning, även kallad påfyllningsladdning. De resterande 20-30 % laddning tar mycket längre tid än bulkladdningen, sju till tio timmar till. Påfyllningsladdningen börjar när batteriet har nått 14,4 volt. I det här skedet hålls spänningen konstant på 14,4 volt och strömmen från laddaren minskas tills 98 % av batteriets kapacitet uppnås.
 3. Floatladdning Floatladdningen börjar direkt efter påfyllningsladdningen. I detta sista laddningsskede sänks spänningen till max 13,4 volt och strömmen minskas till 1 ampere eller mindre. Detta laddar batteriet till 100 % och håller batteriet laddat.

AGM

AGM-batterier är också ledande syrabatterier. Elektrolyten i AGM-batterier är mättad i en speciell syramättad fiberglasmatta. På grund av detta är AGM-batterier förseglade, så gas är inget stort problem. AGM-batterier har flera fördelar jämfört med flödesbatterier:

 • AGM-batterier är i allmänhet kraftfullare än flödesbatterier av samma fysiska storlek.
 • AGM-batterier har lägre inre motstånd än flödesbatterier. Lägre inre motstånd gör batteriet mer mottagligt för elektrisk laddning.
 • Lägre inre motstånd gör att AGM-batterierna kan laddas upp till fem gånger snabbare än flödesbatterier.
 • Förbättrat vibrationsmotstånd p.g.a. lager-på-lagerkonstruktionen.
 • Syra mättad i en fiberglasmatta gör det till ett spillsäkert batteri.
 • AGM-batterier tål låga temperaturer bättre.

AGM-batterier sägs vara mindre benägna att sulfatera vid urladdning. Det finns dock några nackdelar med AGM-batterier jämfört med flödesbatterier. De är dyrare att tillverka och känsligare för överladdning.

Ladda AGM-batterier

AGM-batterier måste antingen laddas med en laddare som skapats specifikt för dem eller en laddare som har en brytare för laddning i AGM-läge. Laddningen följer en liknande process som våtcellsbatteriets, men processen måste kontrolleras noga eftersom AGM har en mycket lägre tolerans än ett våtcellsbatteri och är känsligt för överladdning. AGM-batterier får aldrig öppnas eftersom det skadar batteriet.

 1. Bulkladdning. Så mycket som 80 % av batteriets kapacitet ersätts under bulkladdningsfasen vid maximal ström- och spänningskapacitet hos laddaren. Laddaren får inte kopplas bort under detta skede.
 2. Absorptionsladdning. När batteriet har nått 80 % av den totala laddningen, växla till absorptionsladdning. Detta skede använder en maximal laddningsspänning på 14,7 volt.
 3. Kontinuerlig floatladdning. Växla till floatladdning när strömmen faller till 100 mA eller har absorptionsladdats i fyra timmar. Detta laddar batteriet till 100 % och håller batteriet laddat.

För mer detaljerad information om batterivård, se den specifika batteritillverkarens och batteriladdarens instruktioner.